Wśród zalewu wpisów o metodach pracy zdalnej i narzędziach do jej stosowania, coraz częściej przebijają się takie o aspektach prawnych sytuacji ze stanem epidemii i tak dalej. Niektóre są bardzo fajne, ale większość skupia się na zmienianiu umów z powodu siły wyższej. A spotykam pytania znacznie bardziej „przyziemne”. Postaram się szybciutko pomóc.

Legitymacja studencka kończy mi się w marcu, a nie mogę pójść na nieczynną uczelnię!
Spokojnie, przedłuża się do 31 maja.

Czy prócz kary finansowej coś jeszcze grozi za naruszanie kwarantanny?
Kodeks Karny – 165
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:
1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,
(…)
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeśli 30 tysięcy Cię nie odstrasza – mam nadzieję, że to tak.

Czy mogą mnie zwolnić za nieobecność z powodu kwarantanny?
Kodeks Pracy – 41
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Tym w razie co się broń. Niestety nie będzie tak prosto jeśli powodem zwolnienia będzie po prostu spowodowana epidemią zła sytuacja finansowa pracodawcy.

Czy mogę odmówić szefowi przyjścia do pracy?
Kodeks Pracy – 210 § 1
W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
§ 2.
Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

To na wypadek, gdyby ktoś Cię zmuszał, groził i tak dalej. Możesz odejść.

Czy mogę kazać kaszlącemu pracownikowi, żeby sobie poszedł?
Kodeks Pracy – 207 par 2
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

To do tych z Was, którzy są pracodawcami. Nie miejcie skrupułów „wyganiać” – dla dobra wszystkich.

Czy moje roszczenia nie staną się za stare i nie przedawnią?
Kodeks Cywilny – 121
Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Spokojnie. Teraz i tak w większości sytuacji nie miałbyś na przykład jak pójść do sądu.

Czy mogę wnioskować o odroczenie lub umorzenie podatków?
Ordynacja podatkowa – 67a.
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Oczywiście to żadna gwarancja, że się uda. Wniosek możesz złożyć, ale jak do niego podejdzie urząd — zobaczymy.

Czy mogę wnioskować o odroczenie lub umorzenie „zusów”?
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – art. 28 ust. 3a
Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.

Tutaj podobnie, jak wyżej. Ale zwróć uwagę, że oba te przepisy (podatkowy i „zusowy”) są normalnie do dyspozycji na co dzień, a możemy spodziewać się jeszcze wprowadzonych specjalnie z powodu wirusa. Może będą dawały większą łatwość i pewność.

Liczę, że ten krótki wpis pozbawił Cię jakichś wątpliwości. I że masz się dobrze i zdrowo. Nie dajmy się!