Michał Kosel to człowiek, który od lat walczy z tym, jak nierzetelnie zdarza się zachowywać podmiotom odpowiedzialnym za ochronę twórców. Nieraz go w tym wspieram, a tym razem nie tylko ja, ale również urzędy.

Mamy już pełną treść styczniowej decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – włącznie z uzasadnieniem i przebiegiem czteroletniej wewnętrznej walki. Michał nie mógł się już go doczekać, więc mimo majówki szybko zapoznał się z dokumentem i wypisał dla Ciebie, co można w nim znaleźć. Zapraszam Cię do zapoznania się z tymi jego wrażeniami, bo nieraz mogą okazać się przełomowe. A my mówiliśmy o tym wcześniej.

Michał Kosel:

Po przebrnięciu przez niemal 90 stronicowy dokument i pełnej analizie zawartych w nim komentarzy ze strony Ministerstwa, jasnym staje się, że pewna epoka zaczyna się kończyć, a nieetyczne i wątpliwe praktyki w wykonaniu OZZ, które na przestrzeni lat były zgłaszane zarówno do Ministerstwa, jak i do organizacji z 3 sektora, które miały chronić zwykłych przedsiębiorców, w końcu są uwzględniane i piętnowane przez osoby, sprawujące nadzór nad takimi stowarzyszeniami jak ZPAV.

Na początku 2019 roku zakończył się bowiem kilkuletni spór pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania, które walczyły o wyłączne prawo do pobierania opłat z tytułu zarządu prawami pokrewnymi. Ostatecznie po zapytaniu Ministra wyłoniły się 2 główne stowarzyszenia (STOART i ZPAV), które miały pretendować do roli jedynej organizacji odpowiedzialnej za zarząd prawami pokrewnymi i pobierania z tego tytułu opłat od przedsiębiorców i użytkowników.


Do 14 stycznia 2019 roku, podział był jasny jeśli chodzi o pobór należności:
– STOART, SAWP (z tytułu wykorzystania praw pokrewnych do artystycznych

wykonań)

– ZPAV ( z tytułu wykorzystania praw pokrewnych do fonogramów i wideogramów)

– ZAIKS (autorzy i kompozytorzy)

Minister chcąc doprowadzić do jasnego podziału podmiotów, które zarządzają licencją chciał podziału na dwóch płaszczyznach zarządu:
– PRAWAMI AUTORSKIMI (obecnie ZAiKS),
– PRAWAMI POKREWNYMI (przed podziałem m.in. STOART, SAWP, ZPAV, STL, SFP, ZASP)


GRA O TRON, CZYLI JAK DALEKO MOŻNA SIĘ POSUNĄĆ BY ZYSKAĆ PRZEWAGĘ?


Od 14 stycznia 2019 Minister przyznał WYŁĄCZNE prawo do zarządu prawami pokrewnymi STOARTOWI, nim jednak do tego doszło minęło prawie 5 lat przepychanek, odwołań i wzajemnie sprzecznych ze sobą argumentów, postępowanie administracyjnie trwa bowiem od października 2014 roku.

Doprowadziło to w efekcie do prostego i przejrzystego podziału. Nim jednak Minister podjął decyzję każde z pretendujących do wyłączności stowarzyszeń zostało szczegółowo prześwietlone przez Ministra, który zażądał odpowiedzi i wyjaśnień. Między STOARTem jak i ZPAVem wywiązała się wieloletnia Gra o Tron na argumenty, która doprowadziła do wyciągania brudów, niepublicznych korespondencji, wykazywania nieścisłości w przedstawianej dokumentacji, a w efekcie niewygodnych pytań ze strony Ministra.

PRZYPADKIEM NA ŚWIATŁO DZIENNE WYCHODZĄ BEZPRAWNE PRAKTYKI ZPAV

Dzięki temu na jaw wyszły wcześniej niepublikowane fakty, na temat działania ZPAV, które Minister w pełni potępił, a które rzucają nowe światło na działanie tejże organizacji, jak wątpliwe praktyki z punktu widzenia etyki i wyjaśnienia poddają w wątpliwość ich cele statutowe.

Minister wykazał szereg naruszeń ze strony ZPAV, które skutkowały werdyktem korzystnym dla STOART, które w pełni przejęły obowiązki inkasowania środków i przekazywania ich na rzecz artystów, a co za tym idzie – ZPAV stracił prawo nadane przez Ministra do kontroli i pobierania opłat od przedsiębiorców i użytkowników.

Poniżej 14 najistotniejszych faktów, które ustalił Minister, a które mogą mieć znaczenie dla przedsiębiorców wraz ze szczegółowym komentarzem ze strony Ministerstwa:

Aby używać odtwarzacza, niezbędne jest wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies powiązanych z usługami odtwarzaczy. Szczegóły: polityka prywatności.
Tak, zgadzam się.

1. BEZPRAWNE POBIERANIE OPŁAT DO KTÓRYCH ZPAV NIE MIAŁ PRAWA I ZARZĄDZANIE REPERTUAREM, KTÓRY NIE ZOSTAŁ MU POWIERZONY.

„Oceniając powyżej opisane działanie ZPAV Minister wskazuje, że (…) porozumienia zawartego pomiędzy ZPAV a SAWP, zgodnie z którym: „(…)”, jest sprzeczny z zakresem przedmiotowym umów zawieranych przez ZPAV na podstawie tego porozumienia z użytkownikami. Porozumienie nie obejmuje bowiem swym zakresem repertuaru powierzonego innym niż SAWP organizacjom zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych, jak np. STOART, które ZPAV pobierał w oparciu o zawierane przez siebie umowy.

Ponadto, w ocenie Ministra, brak jest jakichkolwiek podstaw do tego, aby ZPAV i SAWP mogły zawierać porozumienia dotyczącego praw pokrewnych, które zostały powierzone innym organizacjom zbiorowego zarządzania, jak np. STOART, ale też ZASP, bez ich zgody. Takie działanie jest sprzeczne z art. 104 ust. 1 Pr. Aut., w zakresie odnoszącym się do zbiorowego zarządzania i ochrony praw powierzonych organizacjom zbiorowego zarządzania, jak i narusza wyrażoną art. 104 ust. 3 Pr. Aut. zasadę dawania przez organizacje zbiorowego zarządzania rękojmi należytego zarządzania powierzonymi prawami.”


Strona 39, dokumentu

  1. INKASOWANIE PEŁNEJ STAWKI WG TABELI W SPOSÓB BEZPRAWNY, ZAMIAST JEDYNIE SWOJEJ CZĘŚCI

„Po drugie, sam fakt pobierania przez ZPAV, w opisywanym stanie faktycznym, (…) stawki wynagrodzeń ((…)%), zatwierdzonej przez Komisję Prawa Autorskiego dla wszystkich artystów wykonawców, przesądza o tym, że ZPAV bezprawie inkasował również wynagrodzenie należne artystom wykonawcom, którzy nie powierzyli swoich praw w zbiorowy zarząd ani ZPAV ani reprezentowanemu przez niego SAWP, a powierzyli je np. STOART. W ocenie Ministra, skoro Zatwierdzona tabela wynagrodzeń obejmuje stawki wynagrodzeń dla wszystkich artystów wykonawców łącznie, tj. STOART, SAWP, ZASP i STL, to nie jest dopuszczalne pobieranie przez ZPAV całości tych wynagrodzeń, bez zgody 40 pozostałych organizacji zbiorowego zarządzania lub wręcz przy ich sprzeciwie, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie”

„wynika to z konsekwentnego stosowania się przez ZPAV do treści art. 11016 Pr. Aut. Zgodnie z tym przepisem: (…) Powyższy przepis nie daje ZPAV żadnej podstawy prawnej do zarządzania repertuarem, który nie został mu powierzony”

Strona 39,40 dokumentu
—–

3. PRAKTYKA ZPAV PROWADZĄCA DO RYZYKA, IŻ PRZEDSIĘBIORCA ZAPŁACI 4 RAZY

„Jedynie zaś porozumienie wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi mogło stanowić umowną podstawę do poboru wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie przez jedną z tych organizacji na swoją rzecz i na rzecz pozostałych uprawnionych organizacji. Do zawarcia takiego porozumienia jednak nie doszło, w konsekwencji Minister był zobligowany do wszczęcia niniejszego postępowania. Z kolei odmienne stosowanie tego przepisu, na który powołuje się ZPAV, prowadziłoby np. do sytuacji, w której żądanie zapłaty przez użytkownika (…)% stawki zgłosiłyby niezależnie cztery uprawnione organizacje. Tym samym użytkownik narażony byłby na zapłatę nie (…)% zatwierdzonej przez Komisję Prawa Autorskiego stawki wynagrodzeń dla artystów wykonawców, lecz (…)% tej stawki, co w ogóle podważałby sens zatwierdzania przez Komisję Prawa Autorskiego wspólnych stawek wynagrodzeń”


Strona 40 dokumentu

4. MINISTER KWESTIONUJE RZETELNOŚĆ I KOMPETENCJE ZPAV WZGLĘDEM ZNAJOMOŚCI MECHANIZMÓW ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA

„Powyższe stanowisko ZPAV rodzi również poważne obawy co do tego, czy ZPAV zna podstawowe mechanizmy odnoszące się do zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi artystów wykonawców, w szczególności w świetle tego, że pretenduje do bycia wyznaczonym w niniejszym postępowaniu do poboru wynagrodzeń należnych także tej grupie uprawnionych, bądź też czy ZPAV wykorzystywałby te mechanizmy – w razie wyznaczenia tej organizacji w prowadzonym przez Ministra postępowaniu – w sposób nienaruszający praw żadnej z organizacji zbiorowego zarządzania.”

Strona 41/42 dokumentu

5. ŚWIADOME, CELOWE I NIEETYCZNE PRAKTYKI ZPAV W OCENIE MINISTRA MAJĄCE NA CELU UNIEMOŻLIWIENIE UCZCIWEGO PODZIAŁU NALEŻNYCH PIENIĘDZY

Korespondencja prowadzona w toku postępowania prowadzonego przez ZPAV świadczy o nieetycznym działaniu ZPAV, który ma świadomość – jak już zostało wyżej wskazane – że nie jest możliwe wykazanie przez STOART, czy użytkownika, ile jego repertuaru jest wykorzystywane w danym punkcie, w którym odtwarzana jest muzyka

“W przypadku odbioru programu radiowego i możliwości wielokrotnego zmieniania stacji przez użytkownika, STOART, bądź sam użytkownik, musiałby w każdym punkcie usługowym rejestrować, a następnie selekcjonować wykorzystywany repertuar. Co więcej, nawet wówczas, gdyby STOART dokonał oczekiwanego wyliczenia, ZPAV i tak – z wcześniej przytoczonych powodów – nie mógłby samodzielnie wyliczyć, czy zweryfikować wyliczeń STOART, a następnie zwrócić „cząstki” wynagrodzeń należnych STOART. „ 

Strona 42 dokumentu

—–

6. ZPAV CELOWO WPROWADZAŁ W BŁĄD UŻYTKOWNIKÓW, BY ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ

„Z uwagi na fakt, że ZPAV nie uzyskał zezwolenia STOART na zarządzanie powierzonym mu repertuarem, ZPAV nie miał żadnych podstaw do pobierania (…) stawek wynagrodzeń zatwierdzonych przez Komisję Prawa Autorskiego dla wszystkich artystów wykonawców, w tym dla artystów wykonawców reprezentowanych przez STOART. Z konstrukcji Zatwierdzonej tabeli wynika bowiem jednoznacznie, że w pobieranej przez ZPAV opłacie znajduje się wynagrodzenie należne nie tylko SAWP, ale też STOART, ZASP i STL. Ponadto, w ocenie Ministra, rozpowszechniane przez ZPAV informacje wprowadzały użytkowników w błąd
poprzez sugerowanie, że porozumienie ZPAV i SAWP ma taki sam skutek, jak porozumienie, o którym mowa w art. 1071 ust. 2 i ust. 3 Pr. Aut., (…) Należy również podkreślić, że gdyby tego rodzaju porozumienie zostało zawarte, prowadzenie niniejszego postępowania byłoby bezprzedmiotowe.” 

Strona 42 dokumentu

—-

7. ZPAV CHCIAŁ PRZEJĄĆ RYNEK SZTUCZNIE WYKAZUJĄC SKUTECZNOŚĆ POBRANYCH ŚRODKÓW, BY MINISTER WYZNACZYŁ ZPAV JAKO LIDERA

„Ze względu na powyższe – w ocenie Ministra – rozpowszechnianie przez ZPAV tego rodzaju informacji miało ułatwić przejęcie przez ZPAV rynku umów o pobór wynagrodzeń za odtwarzanie praw pokrewnych do wszelkich artystycznych wykonań, a także miało służyć ukazaniu skuteczności ZPAV na tym rynku w zestawieniu ze STOART, a odbywało się przy tym w trakcie trwania niniejszego postępowania.

Takie działanie ZAPV utrudniało również dochodzenie przez STOART wynagrodzeń należnych reprezentowanym przez tą organizację artystom wykonawcom.

Dokonując oceny realizacji porozumienia zawartego pomiędzy ZPAV i SAWP nie sposób również pominąć wewnętrznej korespondencji ZPAV złożonej przez (…) do akt niniejszego postępowania (…)  z której wynika, że (…) W ocenie Ministra, takie działanie uznać należy za niedopuszczalne i nieetyczne.”

Strona 43 dokumentu

8. W OCENIE MINISTRA WYJAŚNIENIA ZPAV SĄ NIELOGICZNE, NIEDOPUSZCZALNE I WEWNĘTRZNIE SPRZECZNE

„W ocenie Ministra realizacja porozumienia przez ZPAV, który od wielu lat prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zarządzaniem, w opisany powyżej sposób nie jest nieświadomym działaniem, czy też skutkiem niewłaściwego, błędnego zastosowania prawa. Należy powtórzyć, że w ocenie Ministra nie ma żadnej podstawy prawnej do zawierania przez ZPAV umów obejmujących (…) stawki wynagrodzeń dla wszystkich artystów wykonawców, w tym reprezentowanych przez STOART (…). Natomiast argumenty przedstawione przez ZPAV na poparcie prawidłowości realizacji przez niego porozumienia są nietrafne, nielogiczne oraz wewnętrznie sprzeczne.

Dodatkowo, w ocenie Ministra, ZPAV dopuścił się wprowadzania użytkowników w błąd odnośnie możliwości zawarcia z nim „jednej umowy” (…)  Ponadto, za niedopuszczalne należy uznać działania ZPAV polegające na: (…) informowaniu o niemożliwym do wykonania w praktyce zwrocie użytkownikowi (albo STOART) „cząstki” wynagrodzeń należnej STOART, pod warunkiem „wiarygodnego” wyliczenia przez STOART repertuaru wykorzystanego przez danego użytkownika.”


Strona 43 dokumentu

9. ZPAV AGRESYWNYMI PRAKTYKAMI PRÓBOWAŁ OSŁABIĆ STOART I PRZEJĄĆ RYNEK W CAŁOŚCI

„W ocenie Ministra ZPAV, realizując powyższe porozumienie, zmierzał w szczególności do: przejęcia rynku umów o pobór wynagrodzeń za odtwarzanie praw pokrewnych do wszelkich artystycznych wykonań, ukazania skuteczności ZPAV na tym rynku, osłabienia pozycji rynkowej STOART poprzez pomniejszenie liczby umów zawieranych przez STOART z użytkownikami oraz przedstawienia STOART w niniejszym postępowaniu w złym świetle.

Przedstawione powyżej działania oraz stanowisko ZPAV budzi wątpliwości Ministra co do tego, czy w razie wyznaczenia ZPAV jako jednej organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie
ZPAV będzie w sposób rzetelny i bezstronny wykonywać powierzone jej uprawnienie.” 

Strona 43 dokumentu

10. ZPAV ŚWIADOMIE PRZEZ WIELE MIESIĘCY POBIERAŁ NIENALEŻNE MU WYNAGRODZENIA

W tym miejscu Minister dodatkowo stwierdza, że ZPAV w swej argumentacji prezentowanej we wniosku o ponowne rozpoznania sprawy całkowicie pomija okoliczność, że przez szereg miesięcy pobierał nienależne mu wynagrodzenia. ZPAV, jak zostało to szczegółowo opisane powyżej, pobierał na rzecz SAWP (…) stawkę należną wszystkim artystom wykonawcom na podstawie Zatwierdzonej tabeli (w tym również artystom wykonawcom reprezentowanym przez STOART), podczas gdy wiadomym mu było, że SAWP nie reprezentuje (…) artystów wykonawców, których artystyczne wykonania odtwarzane są w Polsce (…) jak zostało to wskazane powyżej – negatywnie wpływa na ocenę wiarygodności ZPAV jako jednego inkasenta wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie (…) Mając na uwadze powyższe zarzuty ZPAV w tym zakresie należy uznać za bezzasadne.”

Strona 45 dokumentu

11. ROZMIJANIE SIĘ W SPRAWOZDANIACH ROCZNYCH I DEKLARACJACH WZGLĘDEM PROWIZJI DLA ZPAV

„Wskazane w sprawozdaniach z działalność ZPAV dane liczbowe (…) prowadzą do następujących wniosków. Pomimo tego, że ZPAV deklaruje w niniejszym postępowaniu, że koszty inkasa (…)  będą ulegały obniżeniu przy wzroście inkasowanych należności, to zasady tej nie stosuje w praktyce cały czas, pobierając 25% tytułem kosztów od należności pobranych na polu eksploatacji odtwarzanie.”

“ZPAV (…) wskazuje, że koszty inkasa uległy obniżeniu, jednakże jak wynika z rocznego sprawozdania za rok 2016 łączne koszty inkasa i repartycji nadal pozostają na poziomie 25%. Oceniając powyższe stwierdzić należy, że skoro kwoty inkasa zwiększyły się, to kwotowemu zwiększeniu uległa również prowizja ZPAV (gdyż procent pobieranej prowizji nie uległ zmianie). “

“Z kolei zaś, gdyby doszło do zmniejszenia kosztów inkasa, to zmniejszeniu ulec powinna ogólna wartość prowizji, co jednak nie nastąpiło.

“ZPAV nie podał w sposób konkretny, a przez to wiarygodny, o ile i w jaki sposób to nastąpiło. Okoliczności tego rodzaju nie wynikają również z danych zawartych w sprawozdaniu z działalności tej organizacji za rok 2016

„Niezależnie od powyższego Minister zauważa, że choć ZPAV twierdzi, że pobierana 25% prowizja stanowi prowizję nie tylko z tytułu kosztów inkasa, a precyzyjne wyróżnienie kosztów inkasa nie jest możliwe, to jednocześnie na potrzeby wezwania Ministra był w stanie opracować niezwykle szczegółowe wyliczenie tych kosztów (…) Twierdzenia ZPAV dotyczące wysokości kosztów inkasa (…)  trudno uznać zatem za wiarygodne.”


Strona 51 dokumentu

12. NIEJASNOŚCI W ROZDZIELENIU KOSZTÓW DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH, A PROWIZJĄ DLA ZPAV

„Stanowisko ZPAV, że nie jest w stanie precyzyjnie ustalić i rozdzielić kosztów inkasa (…)  budzi zastrzeżenia także z tego względu, że ZPAV reprezentuje stosunkowo niewielką liczbę podmiotów.”

Strona 51 dokumentu

„Uwzględniając bowiem fakt, iż we władzach ZPAV zasiadają posiadacze (…)% praw, a ponadto ponad (…)% praw przysługuje grupie ok. 150 podmiotów reprezentowanych przez ZPAV, których danymi ZPAV dysponuje, repartycja i wypłata wynagrodzeń powinna osiągać co najmniej ten sam poziom”

Strona 75 dokumentu

„Zdaniem Ministra w takiej sytuacji ustalenie kosztów wyłącznie inkasa należności nie powinno nastręczać większych kłopotów (…) repartycja należności dla tak niewielkiej grupy uprawnionych nie jest procesem trudnym i skomplikowanym, a tym samym kosztownym. Zdaniem Ministra oddzielenie i odrębne ustalenie kosztów inkasa i repartycji – wbrew twierdzeniom ZPAV – jest możliwe. Powyższe poddaje zatem w wątpliwość rzetelność deklaracji złożonych przez ZPAV.”

Strona 51 dokumentu

13. KONTROLE W WYDANIU ZPAV NIEPRAWIDŁOWE I OBNIŻAJĄCE ZAUFANIE SPOŁECZNE

Podsumowując, należy wskazać, że obie organizacje korzystają w swojej działalności z możliwości przeprowadzania kontroli u użytkownika (…)  Przy czym praktyka ZPAV polegająca na wylegitymowaniu się pełnomocników ZPAV dopiero po stwierdzeniu faktu odtwarzania przez użytkownika chronionego repertuaru jest nieprawidłowa, ponieważ samo stwierdzenie tego faktu winno być elementem kontroli i być poprzedzone okazaniem użytkownikowi stosowanego upoważnia przez pełnomocnika ZPAV. Takie działanie ZPAV obniża społeczne zaufanie do organizacji zbiorowego zarządzania, nie prowadząc przy tym do większej efektywności działania, (…) Takie działanie odbiega bowiem od istniejących standardów w tym zakresie, którymi są związane także organy państwa i administracji publicznej. Tym bardziej zasadne wydaje się, by standardy takie były również normą działalności stowarzyszeń, jakimi są organizacje zbiorowego zarządzania, które realizują doniosłe społecznie cele i zadania.”

Strona 62, 63 dokumentu

14. PODEJRZANIE WYSOKI % NIEWYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ I SZYBKIE PRZEDAWNIENIA NA KORZYŚĆ ZPAV

„Wątpliwości budzi również fakt, że w ZPAV udział wynagrodzeń niewypłaconych w stosunku do wynagrodzeń zainkasowanych w roku 2014 był stosunkowo duży (…) zdaniem Ministra uzasadnienia brakuje również dla stosowania przez ZPAV długich okresów rozliczeniowych – 1 rok. Zdaniem Ministra okoliczność, iż ZPAV reprezentuje stosunkowo niewielką liczbę podmiotów, których identyfikacja nie nastręcza trudności, powinna prowadzić do tego, że repartycja i wypłata wynagrodzeń będzie następowała niezwłocznie po ich zainkasowaniu, a nie dopiero po upływie (…) miesięcy od zakończenia rozliczanego roku.

Odnotowania wymaga w końcu okoliczność, że STOART stosuje 10-letnie okresy przedawnienia terminu wypłaty pobranych wynagrodzeń (gdyż uprawnionymi do żądania ich wypłaty w stosunku do STOART są osoby fizyczne), zaś ZPAV stosuje 3-letnie okresy przedawnienia (reprezentuje bowiem przedsiębiorców). Okoliczność ta ma niewątpliwie wpływ na wielkość środków pobranych a niewypłaconych.  

(…) ZPAV – uwzględniając uwarunkowania prowadzonej przez tę organizację działalności – posiada na swych rachunkach stosunkowo duży procent niewypłaconych należności.”


Strona 75 dokumentuPowyższe 14 punktów jest bezsprzecznie jednym z najgorszych prezentów urodzinowych, które Ministerstwo mogło zafundować ZPAV na 29 urodziny, a mnie jako równolatkowi ów organizacji jeden z bardziej niespodziewanych, biorąc pod uwagę wielomiesięczny spór, który z nimi toczę.

Aby używać odtwarzacza, niezbędne jest wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies powiązanych z usługami odtwarzaczy. Szczegóły: polityka prywatności.
Tak, zgadzam się.


Przez ostatnią dekadę można było na forach internetowych wyczytać setki wątpliwych sytuacji związanych z niezapowiedzianymi kontrolami tego typu stowarzyszeń, twierdzącymi, że ich uprawnienia są większe niż chociażby aparatu administracyjnego takiego jak US czy ZUS.

Na moim kanale na YT (www.KoselKwentnie.pl) znajdziecie masę materiałów, z nagrań z kontrolerami oraz interwencji z udziałem Policji, czy dyrekcji OZZ, które jasno wskazywały, że czuli, iż ich niemal 30-letnia pozycja jest niczym niezagrożona, a zwykły, szary, Kowalski (co pokazywałem na nagraniach) nie miał szans przy zderzeniu z tak rozbudowaną strukturą organizacyjną.

Aby używać odtwarzacza, niezbędne jest wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies powiązanych z usługami odtwarzaczy. Szczegóły: polityka prywatności.
Tak, zgadzam się.


CO CZEKA ZPAV, PO TYM JAK MINISTER ZAKRĘCIŁ KUREK?

Co stanie się ze ZPAV, po tym jak zostanie odcięty od środków i czy STOART na należytym poziomie i godnym organizacji 3 sektora będzie sprawował zarząd nad prawami pokrewnymi? To będziemy bacznie monitorować jako Fundacja ZarabiajNaPasji.com, a efekty będziemy stale publikowali zarówno na moim blogu (zarabiajnapasji.com/blog) jak i na kanale na YT (www.KoselKwentnie.pl), chcąc uzbroić Was w wiedzę, która pozwala uniknąć zbędnych kosztów i masy nieprzyjemnych sytuacji.

Jeśli Ty również miałeś sytuację, w której zawitał do Ciebie ZAiKS, ZPAV, STOART itp. lub posiadasz z nimi umową, lecz uważasz, że nie uzyskujesz korzyści majątkowych z tytułu odtwarzania muzyki, napisz do nas, poinstruujemy jak się bronić. Pamiętajcie, że #RazemMożemyWięcej

Kontrole@ZarabiajNaPasji.com

Autor:
Michał Kosel, przedsiębiorca, dziennikarz, założyciel Fundacji ZarabiajNaPasji.com, przedsiębiorca, który od 10 lat udowadnia, że można tworzyć coś na własny rachunek tylko i wyłącznie w oparciu na pasji, zainteresowaniach i predyspozycjach i godnie z tego żyć. Autor dwóch książek (www.PracaPoStudiach.pl www.PasjaUpada.pl). Jest wykładowcą na uczelni biznesowej ASBIRO w Warszawie, wykładowcą LEM przy Instytucie Misesa oraz doradcą na Uniwersytecie Opolskim w formie eksperta z sektora prywatnego. Dwukrotnie otarł się o bankructwo, zbudował 2 placówki taneczne, nie mając złotówki na koncie. Powołał do życia fundację, która wspiera pasjonatów na rynku pracy i buduje dla nich struktury do rozwoju tak, aby nie zabiła ich papierologia i zawiłe prawo. W wieku 25 lat zarządzał ponad 30 osobami.

Regularnie szkoli oraz pracuje z setkami trenerów sportowych, właścicieli szkół i własnych placówek w branży dance i fitness. Powołał do życia dział prawny mający na celu zabezpieczenie tych, którzy chcą profesjonalizować swoją pasje przed organizacjami, które wykorzystują ich naiwność i niewiedzę. Na przestrzeni 2017-2019 ochroniliśmy ponad 150 placówek i zabezpieczyliśmy drugie tyle indywidualnych osób przed kontrolami i nadużyciami. Organizuje bezpłatne seminaria dla pasjonatów, by profesjonalizować ich pasję. Wraz z fundacją prowadzi lekcje przedsiębiorczości dla dzieciaków, by zaszczepić w nich dryg do działania na własny rachunek.

Codziennie jest odpowiedzialny za struktury dziesiątek projektów, organizuje i zarządza nimi. Wielki fan japońskiego systemu zarządzania TQM bazującego na wartościach i relacjach. Najwięcej wiedzy zdobywa na podstawie własnych błędów i dzięki własnemu doświadczeniu, którym dzieli się w przeróżnych publikacjach.

Znajdź mnie: www.fb.me/MichalKoselŹródło: https://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/ogloszenia/2019/20190124_publiczne_odtworzenia_pobor_wynagrodzen__wybor_jednej_ozz_II_instancja.pdf