Już tylko parę dni pozo­stało przed­się­bior­com na zło­że­nie w ich ban­kach dekla­ra­cji doty­czą­cych ich sto­sunku do FATCA. W przy­padku nie­zro­bie­nia tego do 1 grud­nia 2016 nara­żają się nawet zablo­ko­wa­nie kont. Doty­czyć to może także klien­tów fun­du­szy, biur makler­skich i ubez­pie­czy­cieli.

Jeśli sfor­mu­ło­wa­nie „FATCA” nie budzi u nas żad­nego sko­ja­rze­nia warto przede wszyst­kim spraw­dzić, czy nasz bank któ­rymś z dostęp­nych kana­łów infor­ma­cji nie wspo­mi­nał o nim wcze­śniej. Sama regu­la­cja w rze­czy­wi­sto­ści bez­po­śred­nio doty­czyć będzie zde­cy­do­wa­nie nie­licz­nego odsetka użyt­kow­ni­ków kont. Jed­nak zanie­dba­nie przy wdra­ża­niu FATCA przez pol­ski Sejm powo­duje nie­po­trzebne zamie­sza­nie.

O co cho­dzi w FATCA? Kogo doty­czy obo­wią­zek zgło­sze­nia się?

FATCA to efekt prób uszczel­nie­nia przez wła­dze USA ich sys­temu podat­ko­wego – część miesz­kań­ców usi­łuje dopro­wa­dzić do unik­nię­cia opodat­kowania na tere­nie Sta­nów. Z kolei skut­kiem tej regu­la­cji są mię­dzynarodowe umowy, w tym mię­dzy innymi z Pol­ską. Cho­dzi o obo­wią­zek prze­ka­zy­wa­nia przez insty­tu­cje finan­sowe lokal­nym wła­dzom podat­ko­wym okre­ślo­nych infor­ma­cji o rachun­kach pro­wa­dzo­nych dla podat­ni­ków USA. Te prze­każą je dalej.

Kogo to dotyczy?

Ponie­waż nasz kraj nie wywią­zał się z reali­za­cji powyż­szego poro­zu­mie­nia w ter­mi­nie, klienci insty­tu­cji finan­so­wych dzielą się obec­nie na trzy grupy. Są to osoby, które zało­żyły konta przed dniem 1 lipca 2014 i regu­la­cja ich nie doty­czy. Podob­nie nie doty­czy ona z kolei osób, które konta zało­żyły po dniu 30 listo­pada 2015 – od tego czasu kwe­stię FATCA banki zała­twiają po pro­stu poprzez odz­na­cze­nie odpo­wied­niego okienka przy nawią­zy­wa­niu umów.

Pozo­staje grupa osób, któ­rych konta powstały pomię­dzy dniami 1 lipca 2014 i 30 listo­pada 2015. I to ich wła­śnie doty­czy obo­wią­zek zgło­sze­nia się do końca listo­pada. Z jed­nej strony klienci ci powinni pod­le­gać wery­fi­ka­cji rezy­den­cji w USA zgod­nie z umową mię­dzynarodową, z dru­giej – przez ten okres nie było do tego pod­stawy praw­nej. Wobec tego klienci pro­szeni są o oświad­cze­nia „wsteczne” za ten okres dla kont w nim zało­żo­nych.

Jakie mogą być konsekwencje?

Zatem obo­wią­zek prze­wi­dziany do końca listo­pada wynika z póź­niej­szego wdro­że­nia przez pol­skie wła­dze umowy, do któ­rej się zobo­wią­zały. Poza tym doty­czy zni­ko­mego odsetka klien­tów – więk­szo­ści nie obejmuje rezy­den­cja podat­kowa w USA. Stąd zapewne banki nie­zbyt „gor­li­wie” będą blo­ko­wać konta osób nie­wy­wią­zu­ją­cych się z niego. Zresztą w razie potrzeby zgod­nie z ustawą odblo­ko­wa­nie konta nastąpi w ciągu 3 dni po dostar­cze­niu oświad­cze­nia. W prak­tyce zapewne jesz­cze szyb­ciej.

Z dużo więk­szą chę­cią banki dla naszej wygody korzy­stają nato­miast z moż­li­wego wyjątku od grupy zobo­wią­za­nych do oświad­cze­nia. Są to osoby fizyczne w dniu 1 grud­nia 2015 mające na kon­cie nie wię­cej niż 50 tys. dola­rów (prócz np. klien­tów biur makler­skich). Tak więc mimo wszystko grupa zobo­wią­za­nych do oświad­cze­nia jest dość sze­roka. Obo­wią­zek ten w zależ­no­ści od banku zre­ali­zo­wać należy wypeł­nia­jąc for­mu­larz online, pocztą lub w oddziale.

Co zrobić aby rozwiać własne obawy?

W zasa­dzie insty­tu­cja finan­sowa powi­nien poin­for­mo­wać nas o obo­wiązku, w prak­tyce czę­sto jed­nak takie wia­do­mo­ści umy­kają odbior­com. Samo oświad­cze­nie doty­czące rezy­den­cji nie jest skom­pli­ko­wane i zapewne będzie się skła­dać z dosłow­nie kilku odpo­wie­dzi odmow­nych. W przy­padku wąt­pli­wo­ści w zakre­sie bycia obję­tym obo­wiąz­kiem lub uzu­peł­nie­nia for­mu­larza zachę­camy do kon­taktu z Pro­fit Plus Prawo. Podob­nie z powodu sze­ro­kiej defi­ni­cji rezy­den­cji podat­ko­wej w USA i koniecz­no­ści roz­strzy­gnię­cia czy takim rezy­den­tem jeste­śmy, naj­wła­ściw­szy jest kon­takt z praw­ni­kiem.

Pod­stawa prawna:

Ustawa z dnia 9 paździer­nika 2015 r. o wyko­ny­wa­niu Umowy mię­dzy Rzą­dem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej a Rzą­dem Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ryki w spra­wie poprawy wypeł­nia­nia mię­dzynarodowych obo­wiąz­ków podat­ko­wych oraz wdro­że­nia usta­wo­daw­stwa FATCA (dalej: Ustawa FATCA). Umowa mię­dzy Rzą­dem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej a Rzą­dem Sta­nów Zjed­no­czo­nych w spra­wie poprawy wypeł­nia­nia mię­dzynarodowych obo­wiąz­ków podat­ko­wych oraz wdro­że­nia usta­wo­daw­stwa FATCA (dalej: IGA lub Inter­go­vern­men­tal Agre­ement, Model 1 A) zawarta w dniu 7 paździer­nika 2014 r.

 

Wpis dostępny również na http://eprofitplus.pl/fatca-czyli-ostatnie-dni-na-unikniecie-blokady-konta/