W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że zawieszenie działalności może być dokonane jedynie przez przedsiębiorcę nie zatrudniającego pracowników (a więc nie dotyczy to osób pracujących na podstawie np. umów o dzieło czy zlecenia). Natomiast w przypadku spółek zawieszenie będzie skuteczne jedynie, gdy dokonają go wszyscy wspólnicy.
Najczęściej stosowane jest ono przez przedsiębiorców w sytuacji utraty płynności finansowej, ze względu na ułatwienia w zakresie obowiązków zapłaty stałych kosztów, podatków itp. Innym przypadkiem będzie biznes prowadzony sezonowo, na przykład jedynie w nadmorskich kurortach w okresie letnim. Przyczyną mogą być oczywiście również zdarzenia losowe w rodzaju dłuższego wyjazdu zagranicznego. Wskazania jednak wymaga, że nie można „obchodzić” zawieszenia poprzez wykonywanie tych samych usług na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.
Jak wspomniano powyżej, główną korzyścią z zawieszenia działalności jest dla zawieszającego występowanie udogodnień podatkowych i innych ulg finansowych. W przypadku rozliczania PIT na zasadach ogólnych lub podatku liniowego podatnicy nie mają obowiązku odprowadzani zaliczek an poczet tego podatku w okresie zawieszenia – jeśli doszło do np. sprzedaży środka trwałego, zaliczkę należy odprowadzić w pierwszym okresie wznowienia. Ma także miejsce zaprzestanie amortyzowania środków trwałych, które przestały być używane wskutek zawieszenia – tak więc nie mogą podlegać odpisom amortyzacyjnym od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność. Nie ulegają zmianie obowiązki w zakresie prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów oraz obowiązku złożenia zeznania rocznego w Urzędzie Skarbowym.
Kolejnym ułatwieniem jest brak obowiązku składania deklaracji VAT. Podobnie jak w przypadku PIT – nie dotyczy to sytuacji uzyskania przychodów np. poprzez sprzedaż środków trwałych, jednak w tym przypadku deklarację należy złożyć od razu. Ponadto istnieją ustawowe wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku składania deklaracji – ma to miejsce w przypadku okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego oraz takich, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego. Ponadto ze zwolnienia wyłączeni są podatnicy importujący usługi lub nabywający usługi, w zakresie których są podatnikiem oraz podatnicy dokonujący tak zwanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W powyższych przypadkach możliwe jest składanie deklaracji zerowych.
Podatnik może dokonać rozliczenia kosztów stałych w okresie zawieszenia pomimo nie składania deklaracji VAT. W przypadku z kolei nie zdecydowania się przez niego na składanie deklaracji powinien w sposób bieżący ewidencjonować poniesione koszty i wykazać je w sposób zbiorczy w pierwszej deklaracji złożonej po wznowieniu – a więc podobnie, jak we wspomnianym wyżej przypadku składania PIT przy sprzedaży środka trwałego.
Ostatnią korzyścią w okresie zawieszenia jest wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ZUS i związany z tym brak konieczności opłacania składek. Wskazania jednak wymaga, że okres zawieszenia nie jest liczony do emerytury. Ponadto po upływie 30 dni od dnia zapłacenia ostatniej ze składek przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych, co oznacza konieczność rozważenia zastosowania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Zawieszenia można dokonać na okres od jednego do 24 miesięcy. Można go dokonać składając w Urzędzie Gminy tę samą deklarację, jaką składa się w momencie tworzenia działalności, a więc CEIDG-1 (ponadto w przypadku bycia wspólnikiem istniejących spółek cywilnych również CEIDG-SC). Można tego dokonać zarówno osobiście w urzędzie, jak i on-line, co jednak wymagać będzie tzw. podpisu elektronicznego. Możliwe jest także zastosowanie listu z podpisem poświadczonym przez notariusza lub złożenie przez pełnomocnika, wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami (co najmniej 17 zł opłaty od pełnomocnictwa). Ewentualnych poprawek we wniosku powinno się dokonać w okresie 7 dni od wezwania do nich przez organ. Po przyjęciu przez Urząd nie ma potrzeby dokonywania zgłoszenia do ZUS, ponieważ dokona tego właśnie ten Urząd. Ponadto powinniśmy otrzymać od niego kopię wniosku (potwierdzoną datą) z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. W sposób analogiczny następuje zawieszenie w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS – konieczne jest złożenie formularza KRS-Z62 wraz z załączoną uchwałą wspólników i oświadczeniem o niezatrudnianiu pracowników.
Kończąc omawianie kwestii zawieszenia wskazać należy na ostatnie dwie kwestie. Po pierwsze – nie ma możliwości przedłużenia zawieszenia ponad wskazany okres, co jednak nie wyklucza wznowienia działalności niejako jedynie w celu zawieszenia. Ponadto fakt nie złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy spowoduje wykreślenie przedsiębiorcy z urzędu.
Tekst w oryginale ukazał się 28.01.2015 na stronach Business Centre Club